TIÊU CHUẨN REN ISO
1. TIÊU CHUẨN REN VÍT

STT Ký hiệu tiêu chuẩn Nội dung tiêu chuẩn
1 ISO 68-1:1998
ISO general purpose screw threads -- Basic profile -- Part 1: Metric screw threads
Tiêu chuẩn chung về ren vít – thông số hình học cơ bản – phần 1: Ren vít hệ mét
2 ISO 261:1998
ISO general purpose metric screw threads -- General plan
Tiêu chuẩn ren vít hệ mét có công dụng chung – Bản vẽ chung
3 ISO 262:1998
ISO general purpose metric screw threads -- Selected sizes for screws, bolts and nuts
Tiêu chuẩn ren vít hệ mét có công dụng chung – Lựa chọn kích thước cho vít, bulông và đai ốc–
4 ISO 724:1993
ISO general-purpose metric screw threads -- Basic dimensions
Tiêu chuẩn ren vít hệ mét có công dụng chung – Kích thước cơ bản – Kích thước cơ bản
5 ISO 965-1:1998
ISO general-purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 1: Principles and basic data
Tiêu chuẩn ren vít hệ mét có công dụng chung – Dung sai – Phần 1: Nguyên lý và thông số cơ bản
6 ISO 965-2:1998
ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads -- Medium quality
Tiêu chuẩn ren vít hệ mét có công dụng chung – Dung sai – Phần 2: Giới hạn kích cỡ của ren vít trong và ren vít ngoài có công dụng chung – Chất lượng trung bình
7 ISO 965-3:1998
ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 3: Deviations for constructional screw threads
Tiêu chuẩn ren vít hệ mét có công dụng chung – Dung sai – Phần 3: Dung sai cho ren vít sử dụng trong xây dựng
8 ISO 965-4:1998
ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 4: Limits of sizes for hot-dip galvanized external screw threads to mate with internal screw threads tapped with tolerance position H or G after galvanizing
Tiêu chuẩn ren vít hệ mét có công dụng chung – Dung sai – Phần 4: Giới hạn kích cỡ của ren vít ngoài mạ kẽm nóng lắp ghép với ren vít côn trong với dung sai có sai lệch cơ bản H hoặc G sau khi mạ kẽm
9 ISO 965-5:1998
ISO general purpose metric screw threads -- Tolerances -- Part 5: Limits of sizes for internal screw threads to mate with hot-dip galvanized external screw threads with maximum size of tolerance position h before galvanizing
Tiêu chuẩn ren vít hệ mét có công dụng chung – Dung sai – Phần 4: Giới hạn kích cỡ của ren vít trong lắp ghép với ren vít ngoài mạ kẽm nóng với kích thước lớn nhất của sai lệch cơ bản h trước khi mạ kẽm.
10 ISO 1502:1996
ISO general-purpose metric screw threads -- Gauges and gauging
Tiêu chuẩn ren vít hệ mét có công dụng chung – Các chi tiết mẫu và sự đo kiểm
11 ISO 2901:1993
ISO metric trapezoidal screw threads -- Basic profile and maximum material profiles
Tiêu chuẩn ren vít hình thang hệ mét – Hình dạng cơ bản và tính chất vật liệu tối đa
12 ISO 2902:1977
ISO metric trapezoidal screw threads -- General plan
Tiêu chuẩn ren vít hình thang hệ mét – Bản vẽ chung
13 ISO 2903:1993
ISO metric trapezoidal screw threads -- Tolerances
Tiêu chuẩn ren vít hình thang hệ mét – Dung sai
14 ISO 2904:1977
ISO metric trapezoidal screw threads -- Basic dimensions
Tiêu chuẩn ren vít hình thang hệ mét – Kích thước cơ bản
15 ISO 7-1:1994
Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads -- Part 1: Dimensions, tolerances and designation
Tiêu chuẩn ren ống tại chỗ nối bằng áp suất có ren – phần 1: Kích thước, dung sai và ký hiệu
16 ISO 228-1:2000
Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads -- Part 1: Dimensions, tolerances and designation
Tiêu chuẩn ren ống tại chỗ nối bằng áp suất không có ren – phần 1: Kích thước, dung sai và ký hiệu
17 ISO 1478:1999
Tapping screws thread
Tiêu chuẩn ren vít côn
18 ISO 1501:2009
ISO miniature screw threads
Tiêu chuẩn ren vít có kích thước nhỏ